Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARAIsu-Isu berkaitan Kementerian Perhubungan
serta Jabatan dan AiTi

 

Tuesday, 22nd January 2019 - Courtesy Call from the Newly Appointed Brunei Darussalam Envoys

The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from newly appointed Brunei Darussalam envoys this morning. 

Isnin, 16 Rabiulakhir 1440 bersamaan 24 Disember 2018 - Mesej Tular mengenai Kemalangan Bas Penumpang Damri Pontianak-Brunei

Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi merujuk maklumat beserta gambar tular yang disebarkan melalui Aplikasi Media Sosial termasuk Whatsapp mengenai kemalangan jalan raya yang melibatkan sebuah bas penumpang DAMRI Pontianak-Brunei dengan sebuah lori membawa barangan di sempadan Malaysia Indonesia dan mengesahkan berita ini sebagai tidak benar dan tidak berasas. JPD memaklumkan bahawa gambar kemalangan jalan raya yang ditularkan tersebut adalah gambar dari kejadian yang berlaku pada tahun 2017 yang telah ditularkan semula.

Jumaat, 14 Disember 2018 - Pertukaran Nama Kementerian dan Perlantikan Pegawai-Pegawai Kanan

​Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan ke atas pertukaran nama Kementerian Perhubungan menjadi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Ahad, 9 Disember 2018 - Pemasangan Papan-Papan Tanda Kamera Had Laju

​Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) dengan ini memaklumkan kepada orang ramai khususnya pemandu dan pengguna jalanraya di negara ini bahawa dua belas (12) papan-papan tanda kamera had laju telahpun dipasang di beberapa kawasan jalanraya yang terpilih.

 
MKKJR-Bandarku Ceria