Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2.jpg/Slider_images/1.jpg/Slider_images/5.jpg

MAJLIS MESYUARAT NEGARAIsu-Isu berkaitan Kementerian Perhubungan
serta Jabatan dan AiTi

 

Jumaat, 14 Disember 2018 - Pertukaran Nama Kementerian dan Perlantikan Pegawai-Pegawai Kanan

​Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan ke atas pertukaran nama Kementerian Perhubungan menjadi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Ahad, 9 Disember 2018 - Pemasangan Papan-Papan Tanda Kamera Had Laju

​Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) dengan ini memaklumkan kepada orang ramai khususnya pemandu dan pengguna jalanraya di negara ini bahawa dua belas (12) papan-papan tanda kamera had laju telahpun dipasang di beberapa kawasan jalanraya yang terpilih.

Sabtu, 30 Rabiulawal 1440/08 Disember 2018 - Taklimat Defensive Driving sebagai Acara Minggu Keselamatan Jalan Raya Sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya 2018

Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) dengan kerjasama Syarikat Latihan Megamas Sendirian Berhad pagi ini mengadakan Taklimat 'Defensive Driving' sebagai acara bagi Minggu Keselamatan Jalan Raya Sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya 2018 yang telah dilancarkan sejak 1 Disember 2018 yang lalu. Taklimat 'Defensive Driving' ini telah diadakan di Kompleks Latihan dan Ujian Memandu Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) Sungai Akar.

Saturday, 08 December 2018 - MESSAGE FROM THE HONORABLE MINISTER OF COMMUNICATIONS BRUNEI DARUSSALAM IN COMMEMORATION OF INTERNATIONAL CIVIL AVIATION DAY 2018

Theme: "Working Together to Ensure No Country is Left Behind" (2015-2018)

 
MKKJR-Bandarku Ceria