Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
URUSTADBIR PENGURUSAN BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN

Selasa, 04 Jun 2019 - Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa JPD akan melaksanakan langkah-langkah ke arah memantapkan urustadbir pengurusan bilangan pendaftaran kenderaan (Tanda Pengenalan Kenderaan). Usaha ini bertujuan untuk memudahcara urusan orang ramai dalam mendapatkan bilangan pendaftaran kenderaan dan memberikan perkhidmatan yang lebih telus, saksama, sistematik dan teratur. 

Pengemaskinian dasar bilangan pendaftaran kenderaan ini akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan Fasa Pertama iaitu pengemaskinian syarat-syarat tawaran bilangan pendaftaran kenderaan yang akan dilaksanakan bermula dengan siri BAW serta bilangan pendaftaran kenderaan yang ditawarkan semula bagi siri-siri sebelum dan selepas BAW.  Sementara itu, fasa-fasa seterusnya akan melibatkan antara lain pelaksanaan sistem e-bidding 

Khusus bagi Fasa Pertama, beberapa syarat tawaran bilangan pendaftaran kenderaan telah dikemaskini seperti berikut: 

1. Memperkenalkan 3 kategori bilangan pendaftaran kenderaan dengan harga tawaran minima seperti berikut:

emas.jpg 

2. Mengemaskini syarat-syarat pembayaran dan pendaftaran bilangan pendaftaran kenderaan seperti berikut:  

i. Menghadkan jumlah bilangan pendaftaran kenderaan yang dimenangi seperti berikut:

a) Penender yang menender lebih dari 3 bilangan pendaftaran kenderaan hanya akan diberikan 3 bilangan pendaftaran kenderaan dengan harga tawaran tertinggi untuk dimenangi; dan

b) Mana-mana bilangan pendaftaran kenderaan selebihnya akan ditawarkan kepada penender kedua tertinggi dan seterusnya. 

ii. Penender diberi tempoh satu (1) bulan dari tarikh surat tawaran berjaya yang dikeluarkan oleh Jabatan ini untuk menjelaskan harga tawaran;

iii. Jika pembayaran tidak dibuat dalam tempoh tersebut, bilangan pendaftaran kenderaan tersebut akan ditawarkan kepada Penender kedua tertinggi dan seterusnya. Jika tidak terdapat Penender seterusnya, peluang akan diberikan kepada sesiapa saja yang sanggup mengambil bilangan pendaftaran kenderaan tersebut dengan harga tawaran tertinggi; 

iv. Penender yang sudah menjelaskan bayaran harga tawaran boleh menyimpan bilangan pendaftaran kenderaan bagi tempoh 3 tahun dengan membayar Holding Fee sebanyak $60.00 (non-refundable). Jika bilangan pendaftaran kenderaan tersebut masih juga tidak didaftarkan selepas 3 tahun, maka bilangan pendaftaran kenderaan akan diambil balik oleh JPD dan segala bayaran tidak dikembalikan; 

v. Penender-penender yang mempunyai tiga atau lebih bilangan pendaftaran di bawah namanya yang belum didaftarkan termasuk bilangan pendaftaran yang belum dibayar dan digantung adalah digalakkan untuk mendaftarkan bilangan pendaftaran kenderaan sebelum menyertai sebarang tawaran yang lain;  

vi. Bilangan Pendaftaran Kenderaan yang sudah dibayar boleh diserahkan kepada sesiapa sahaja dengan bayaran perkhidmatan Serah $5.00; dan 

vii. Had bilangan yang boleh dimenangi oleh setiap penender dan senarai penender-penender yang berjaya adalah tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Membuka Tawaran Bilangan Pendaftaran, JPD. 

3. Di kesempatan ini, JPD mengalu-alukan permohonan melalui emel kepada nombor.pendaftaran@land-transport.gov.bn. Maklumat terperinci dan borang permohonan bilangan pendaftaran kenderaan boleh dimuat turun dari laman sesawang Jabatan ini iaitu www.ltd.gov.bn

4. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai boleh berkunjung ke manamana cawangan JPD. Orang ramai juga boleh menghubungi Jabatan ini pada waktu bekerja di talian 2451979 / 2451980 sambungan 206 atau emel kepada nombor.pendaftaran@land-transport.gov.bn atau info@land-transport.gov.bn.   

5. JPD berharap langkah-langkah ini akan lebih memudahkan orang ramai berurusan bagi mendapatkan bilangan pendaftaran kenderaan. JPD juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama orang ramai dalam hal ini.  

6. Untuk makluman jua, JPD akan mengadakan Information Day mengenai urustadbir pengurusan bilangan pendaftaran kenderaan (Tanda Pengenalan Kenderaan), pada 29 Jun 2019, hari Sabtu, bertempat di Ibu Pejabat JPD, Gadong.


HAJI ROZALY BIN HAJI SAIDON
Pemangku Pengarah
Jabatan Pengangkutan Darat
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

 


Attachments