Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

​​

 

TransportBN Promo (Subtitle)
Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence

Sabtu,03 Disember 2022 - Projek Rintis Sistem Maklumat Bas Penumpang - (Bus Passenger Information System, BPIS)

ProjekRintis Sistem Maklumat Bas Penumpang (Bus Passenger Information System, BPIS) adalah hasil kerjasama di antara Kementerian Pengangkutan dan Infokommunikasi (MTIC) dengan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Jepun melalui program inisiatif Smart City supported by Japan-ASEAN Mutual Partnership (Smart JAMP) di bawah ASEAN Smart Cities Network (ASCN)Projek Rintis ini adalah salah satu usaha pihakKerajaan untuk meningkatkan kualiti sistem pengangkutan bas awam selaras dengan inisiatif-inisiatif dan pelan tindakan yang terkandung dibawah objektif-objektif Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi 2025 (MTIC 2025) dan juga visi dibawah pelan berkenaan iaitu Negara Pintar Terhubung (Connected Smart Nation)

Monday, 28 November 2022 - Minister of Transport and Infocommunications as the Guest of Honor at the 20th anniversary on the establishment of diplomatic relations between Timor-Leste and Brunei Darussalam

​Minister of Transport and Infocommunications Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha attended as the guest of honour at the 47th anniversary of the Proclamation of Independence and the 20th anniversary on the establishment of diplomatic relations between Timor-Leste and Brunei Darussalam.

Khamis, 24 November 2022 - Majlis Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia Bagi Tahun 2022

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri selaku Penaung Diraja Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam (MKKJR) telah berkenan berangkat ke Majlis Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia Bagi Tahun 2022 bertempat di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club,  Jerudong.

Sabtu, 19 November 2022 - Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama Kali Ke-62 Dengan Kerjasama Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR)

Semua pengguna jalan raya adalah dinasihatkan agar meningkatkan kewaspadaan dengan memberikan tumpuan dan perhatian sepenuhnya ketika memandu di jalan raya. Malam Munajat minggu ini menyaksikan penyertaan jemaah daripada 103 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh Negara, serta daripada warga Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Hal Ehwal Ugama berserta keluarga dari kediaman masing-masing.